Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Martens v.d. Wallen Dakwerken BV, hierna: Martens v.d. Wallen en u, de klant.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Martens v.d. Wallen producten/diensten van derden koopt/afneemt en deze aan u levert.
 3. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
 4. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 5. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
 6. Met ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden ook per e-mail bedoeld.

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

 1. Alle aanbiedingen van Martens v.d. Wallen zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag Martens v.d. Wallen de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening.
 2. Wanneer u een offerte van Martens v.d. Wallen ontvangt moet u deze binnen 14 dagen na ontvangst ondertekenen en terugsturen aan Martens v.d. Wallen. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de getekende offerte of een schriftelijk akkoord per e-mail,of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door Martens v.d. Wallen.
 3. Wanneer u akkoord gaat met een telefonische aanbieding, ontvangt u van Martens v.d. Wallen een schriftelijke opdrachtbevestiging. De overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestigingof doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door Martens v.d. Wallen.
 4. Maten, gewichten, afbeeldingen, tekeningen, technische en/of chemische specificaties, soort, hoeveelheid, samenstelling en kwaliteit, opgenomen in de aanbieding, zijn bij benadering.
 5. Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Martens v.d. Wallen dit doorberekenen aan u.
 6. U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Martens v.d. Wallen gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?

 1. Martens v.d. Wallen zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en Martens v.d. Wallen mag hiervoor gebruik maken van derden.
 2. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven.
 3. Het risico van de producten gaat over van Martens v.d. Wallen op u, op het moment dat de producten in uw feitelijke macht of die van uw hulppersoon komen.
 4. De producten worden geleverd aan het magazijn van Martens v.d. Wallen of bij u afgeleverd op het door u doorgegeven adres.
 5. Wanneer er sprake is van het ophalen van de producten, moet u de producten afnemen op het moment dat Martens v.d. Wallen aangeeft dat ze opgehaald kunnen worden. Als u de producten – na sommatie tot afname – na acht dagen nog steeds niet opgehaald heeft, dan mag Martens v.d. Wallen de producten aan een ander verkopen of voor uw risico opslaan. U bent de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd. Martens v.d. Wallen mag in dit geval de overeenkomst ontbinden.
 6. Wanneer de producten door Martens v.d. Wallen of een door haar ingeschakelde derde bij u worden afgeleverd op het door u doorgegeven adres, moet u ervoor zorgen, dat de opslagplaatsen waar Martens v.d. Wallen de producten moet afleveren, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.
 7. U moet de producten dan ook afnemen op het moment dat ze bij u worden bezorgd. Als u de afname weigert of onvoldoende informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, dan zullen de producten voor uw risico worden opgeslagen door Martens v.d. Wallen. U bent de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd.
 8. De kosten van levering, waaronder verpakking, transport en transportverzekering zijn voor uw rekening. Deze kosten zijn wel meegenomen in de prijs die u van Martens v.d. Wallen heeft ontvangen.
 9. Materialen benodigd voor het uitvoeren van de levering, waaronder pallets en alle soorten emballage, blijven te allen tijde eigendom van Martens v.d. Wallen. Enkel met schriftelijke goedkeuring van Martens v.d. Wallen is palletruil mogelijk.

Artikel 4. Wat kunt u van Martens v.d. Wallen verwachten?

 1. Martens v.d. Wallen zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. Martens v.d. Wallen zal uw belangen naar beste kunnen behartigen.
 2. Martens v.d. Wallen zal u op de hoogte houden van de uitvoering van de werkzaamheden wanneer u hierom vraagt. In dat geval wordt alle informatie over de voortgang aan u verstrekt.
 3. Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal Martens v.d. Wallen ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen. Bij overschrijding van het tijdschema moet u Martens v.d. Wallen schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 14 dagen geven om alsnog na te komen.
 4. Martens v.d. Wallen zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Martens v.d. Wallen behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.
 5. De val- en klimbeveiliging wordt door of namens Martens v.d. Wallen volgens normen en richtlijnen arbeidsinspectie uitgevoerd.

Artikel 5. Wat zijn uw verplichtingen?

 1. U moet alle gegevens, die Martens v.d. Wallen nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Martens v.d. Wallen overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
 2. Martens v.d. Wallen hoeft de door u verstrekte informatie alleen globaal te toetsen en dan alleen aan de normen binnen het vakgebied van Martens v.d. Wallen.
 3. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen, zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen.
 4. Wanneer u tijdig meldt dat de geleverde producten en/of uitgevoerde werkzaamheden niet aan de overeenkomst voldoen, zal Martens v.d. Wallen op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren. Wanneer de producten niet aan de overeenkomst voldoen maar dit een gevolg is doordat u in strijd met de overeenkomst heeft gehandeld, dan worden de kosten van deze reparatie bij u in rekening gebracht.
 5. U bent verplicht om geleverde producten en/of uitgevoerde werkzaamheden direct na ontvangst te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen twee dagen) schriftelijk aan Martens v.d. Wallen worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende producten en werkzaamheden geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Martens v.d. Wallen conform de overeenkomst heeft geleverd.
 6. Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct (binnen twee dagen) na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Martens v.d. Wallen zodat Martens v.d. Wallen in staat is ter plaatse de juistheid van deze klacht te onderzoeken en zo nodig maatregelen te nemen.
 7. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.
 8. Als door Martens v.d. Wallen een analyse op basis van uw gegevens is gemaakt, dan bent u verplicht om de inhoud hiervan goed tot u te nemen. Als er sprake is van een onjuistheid van of tekortkoming in de analyse, die door u had kunnen worden opgemerkt, dan moet u Martens v.d. Wallen hiervan binnen twee maanden na ontvangst van de analyse, op de hoogte stellen.
 9. Analyses die door Martens v.d. Wallen zijn gegeven mogen niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze zijn opgesteld en verstrekt.
 10. Wanneer u zelf een overeenkomst sluit met een derde partij, is de derde partij verantwoordelijk voor de nakoming van de afspraken in deze overeenkomst. Als er problemen ontstaan bij de uitvoering van deze overeenkomst, dan kunt u hierop alleen de derde partij aanspreken en niet Martens v.d. Wallen.
 11. U moet ervoor zorgen dat:
 1. Martens v.d. Wallen op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht. De plaats(en) en toegang dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
 2. Martens v.d. Wallen tijdig kan beschikken over de eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). U overlegt hierover met Martens v.d. Wallen als dat nodig is;
 3. wanneer ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, zorgt u ervoor dat die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Martens v.d. Wallen met zijn werkzaamheden begint, zodat Martens v.d. Wallen onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten. Indien dit niet mogelijk is zorgt u ervoor dat de coördinatie ter plekke effectief wordt uitgevoerd;
 4. Martens v.d. Wallen binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Martens v.d. Wallen de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
 5. Martens v.d. Wallen tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
 6. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij zijn van overtollige materialen e.d.;
 7. Martens v.d. Wallen kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten komen voor uw rekening;
 8. de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van Martens v.d. Wallen opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging of ontvreemding in welke vorm dan ook, niet zal kunnen plaatsvinden;
 9. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval;
 10. Martens v.d. Wallen gebruik kan maken van in redelijkheid gewenste overige voorzieningen, zonder dat hieraan voor Martens v.d. Wallen kosten zijn verbonden.
 11. Er steigermaterialen zijn geplaatst.
  1. U bent aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Martens v.d. Wallen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij u heeft opgeslagen.
  2. U staat Martens v.d. Wallen toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
  3. U bent verplicht Martens v.d. Wallen te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles in de ruimste zin des woords.
  4. Indien u niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is Martens v.d. Wallen gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van u.

Artikel 6. Wat zijn de kosten van de producten en/of werkzaamheden van Martens v.d. Wallen?

 1. In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten of geldende honorarium in euro’s vastgelegd.
 2. Bij alle kosten wordt vermeld of deze inclusief of exclusief btw zijn.
 3. De volgende kosten zijn niet bij de prijs in begrepen, tenzij in de offerte en/of opdrachtbevestiging anders is omschreven:
  1. andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland, gebruik van bijzondere installaties ;
  2. niet in bestek, tekeningen en/of inde offerte omschreven werkzaamheden en leveringen;
  3. werkzaamheden aan onderdak, steiger en afvoeren afval;
  4. binnen-aftimmeringen;
  5. leveren en aanbrengen zonnepanelen en werkzaamheden aan zonnepanelen.
 4. Martens v.d. Wallen heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Martens v.d. Wallen met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met Martens v.d. Wallen schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
 5. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Martens v.d. Wallen haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 6. U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden/producten zullen mondeling worden besproken en apart aan u in rekening gebracht

Artikel 7. Hoe betaalt u voor de producten en/of werkzaamheden van Martens v.d. Wallen?

 1. Martens v.d. Wallen verstuurt rechtstreeks een factuur aan u, deze moet u binnen 8 dagen na de factuurdatum voldoen.
 2. Wanneer Martens v.d. Wallen in gedeelten levert, mag ieder gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd.
 3. Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Martens v.d. Wallen betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
 4. Voor consumenten geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u in verzuim verkeert nadat u door Martens v.d. Wallen bent gewezen op de te late betaling en u nogmaals een termijn van 14 dagen heeft gekregen om te betalen. Heeft u dan nog niet betaald, dan bent u wettelijke rente verschuldigd en mag Martens v.d. Wallen de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
 5. Martens v.d. Wallen heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen. Ook is Martens v.d. Wallen bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
 6. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Martens v.d. Wallen laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.

Artikel 8. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?

 1. Als u de overeenkomst annuleert, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door Martens v.d. Wallen zijn of nog gemaakt moeten worden en de schade die zij lijdt, tot een redelijk bedrag, vergoeden onverminderd het recht van Martens v.d. Wallen om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het redelijke bedrag overtreft. Het redelijk bedrag wordt berekend op basis van onderstaande staffel:
  1. bij annulering tot 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 25% van de offerte;
  2. bij annulering langer dan 1 dag korter dan 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 50% van de offerte;
  3. bij annulering 1 dag of korter voor de aanvang van de werkzaamheden: 100% van de offerte.
 2. Martens v.d. Wallen mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
  1. u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
  2. er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.

Martens v.d. Wallen hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim.

 1. Martens v.d. Wallen heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren.

Artikel 9. Hoe gebruikt u de internetsite?

 1. Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. U kunt geen klacht indienen over geconstateerde gebreken als het bovengenoemde wijzigingen in het product betreffen.

Artikel 10. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

 1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Martens v.d. Wallen niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen/producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van Martens v.d. Wallen is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Martens v.d. Wallen.
 2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, , niet-werkbare dagen door weersomstandigheden of andere invloeden van buitenaf, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving, en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Martens v.d. Wallen.
 3. Wanneer er sprake is van overmacht mag Martens v.d. Wallen de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
 4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Martens v.d. Wallen is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Martens v.d. Wallen geleverde producten blijven eigendom van Martens v.d. Wallen totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.
 2. U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren.
 3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit Martens v.d. Wallen zo snel mogelijk laten weten.
 4. U bent verplicht om, indien mogelijk, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal. Als Martens v.d. Wallen hierom vraagt, mag Martens v.d. Wallen de polis van de verzekering inzien.

 Artikel 12. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
 2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 3. Wanneer Martens v.d. Wallenals verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) optreedt gelden de volgende bepalingen:
  1. Martens v.d. Wallenis verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Martens v.d. Wallen noodzakelijk is voor het correct opstellen en uitvoeren van de overeenkomst.
  2. Wanneer Martens v.d. Wallenpersoonsgegevens verwerkt geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
  3. Martens v.d. Wallen gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
  4. Martens v.d. Wallen treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 4. Wanneer de betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten die zij op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via e-mailadres/contactgegevens.Martens v.d. Wallenzal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.
 5. Martens v.d. Wallenverstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten Martens v.d. Wallenuw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan vraagt Martens v.d. Walleneerst om toestemming.

Artikel 13. Garantie

 1. Martens v.d. Wallen staat voor een periode van 10 jaar na (op)levering in voor de goede uitvoering van de door haar uitgevoerde werkzaamheden en haar eigen materialen.
 2. Martens v.d. Wallen staat voor een periode gelijk aan de door de fabrikant gegeven garantie in voor de kwaliteit van de geleverde producten van de fabrikant.
 3. Als Martens v.d. Wallen erkent dat zij tekort is geschoten bij de levering van een product, heeft Martens v.d. Wallen het recht om binnen een redelijke termijn nadat u aan Martens v.d. Wallen hebt laten weten dat er sprake is van een gebrek, het product te vervangen, dan wel het ontbrekende alsnog te leveren. Als Martens v.d. Wallen binnen de termijn deugdelijk presteert, is de overeenkomst correct nagekomen en heeft u geen recht op schadevergoeding.
 4. Garantie geldt niet wanneer er sprake is van overmacht.
 5. Garantie wordt alleen gegeven als u aan alle (financiële) verplichtingen heeft voldaan. Iedere aanspraak op garantie vervalt, wanneer de door Martens v.d. Wallen geleverde producten door u onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt en/of de door Martens v.d. Wallen gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd. Ook geldt geen garantie als het gaat om normale slijtage.
 6. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door wederpartij zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.

 

Artikel 14. Wie is waarvoor aansprakelijk?

 1. Martens v.d. Wallen verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. Martens v.d. Wallen kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
 2. Martens v.d. Wallen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. Martens v.d. Wallen is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. Martens v.d. Wallen is na de oplevering niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
 4. de gebreken aan Martens v.d. Wallen zijn toe te rekenen, en;
 5. u die gebreken voorafgaand aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en;
 6. u die gebreken bij de oplevering niet redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 7. Als Martens v.d. Wallen aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Martens v.d. Wallen. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is Martens v.d. Wallen slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
 8. De informatie op de internetsite wordt door Martens v.d. Wallen met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Martens v.d. Wallen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 9. Martens v.d. Wallen draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
 10. Iedere aansprakelijkheid van Martens v.d. Wallen vervalt wanneer u niet binnen één jaar na levering producten of diensten een beroep doet op de tekortkoming en als u Martens v.d. Wallen niet binnen één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, Martens v.d. Wallen daarvan schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 15. Wijziging van deze voorwaarden

 1. Martens v.d. Wallen kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Martens v.d. Wallen kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 16. Klachten en geschillen

 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan Martens v.d. Wallen worden voorgelegd.
 2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter bij de rechtbank te Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.